Program Studium Logoterapii

Specjalizacja: Psychoterapia Integralna: Noo-Psychoterapia

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Program

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz

Zjazd I

Dzień 1. Piątek godz. 14:00 - 18:30
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

  1. Kwestie organizacyjne Studium
    • Zakres tematyczny
    • Zasady uczestnictwa
    • Warunki zaliczenia
  2. Warsztat integracyjny mający na celu doświadczenia grupowego w nurcie Logo- i Noo-psychoterapeutycznym

 

Dzień 2. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Wprowadzenie do Logoterapii

  1. Antropologiczno-filozoficzne źródła Logoteorii i Logoterapii
  2. Logoterapia a inne kierunki psychoterapeutyczne
    • Psychoanaliza
    • Psychologia indywidualna
    • Psychologia behawioralna
    • Psychologia humanistyczna
  3. Podstawy i założenia Logoteorii (Analizy Egzystencjalnej) i Logoterapii V.E. Frankla
  4. Antropologia przestrzenna wg V.E. Frankla

Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia

  1. Podstawy teoretyczne
    • K. Popielski kontynuator Logoterapii w Polsce
    • „Wielowymiarowość ludzkiej egzystencji” koncepcja człowieka w ujęciu Logoterapii i Noo-psychoterapii
    • Diagnoza
    • Terapia
  2. Redukcjonistyczne rozumienie człowieka w praktyce psychoterapeutycznej
    • Psychologizm
    • Socjologizm
    • Skutki i konsekwencje
    • Zapobieganie

 

Dzień 3. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Piotr Machała

Podstawy filozoficzne Logoterapii

  1. Historia filozofii w służbie myślenia człowieka
    Starożytność i średniowiecze- klasycyzm myślenia człowieka
  • Od mitologii (bogowie przyrody) w drodze ku arhe – presokratycy
  • Rewolucja Sokratesa
  • Dwaj najwięksi- Platon (dwa światy) i Arystoteles (coś z materii i coś z formy)
  • Rożne szkoły i różne koncepcje człowieka w świecie materii
  • Średniowiecze - klasyczna definicja osoby i scholastyczna metoda myślenia i naukowości

Rewolucja nowożytnego ujęcia „osoby”- sceptycyzm wobec zmysłów, humanizm, zmiana paradygmatu pytania o człowieku

  • Myślenie jako jedyna pewna rzecz - René Descartes (Kartezjusz) 
  • Krytyka czystego i praktycznego rozumu- Immanuel Kant
  • Nie pytać „dlaczego”- lecz pytać „jak”- pozytywizm

Ateizm jako próba uwolnienia od ograniczoności i jego skutki

  • Śmierć bożyszcz - Friedrich Nietzsche
  • Ukryte ateizmy - drogą do humanizmu? 
  • Jean-Paul Sartre - ateizm egzystencjalny: „Nie okradaj mnie=nie patrz na mnie”?

Upadek „człowieczeństwa”

  • „Szczury Camusa” czy „Mit Syzyfa”, a może „Człowiek zbuntowany”?

Judaistyczny rodowód myśli V.E. Frankla

  • Filozofia dialogu -M. Buber Filozofia twarzy- E. Levinas
  • Fenomenologia w służbie logoterapii
  • E. Husserl - wektor myślenia. Uczniowie: M. Heidegger- „bycie bytu” myślane przed bytem bytu E. Stein- filozofia wczucia M. Scheller- wartości
     

Powrót do klasycznej definicji osoby ludzkiej w myśli V. E. Frankla Zderzenie myśli V. E. Franka z Personalizmem Lubelskim


2. Wypracowanie pojęć niezbędnych do rozumienia tła filozoficznego i nawiązań w myśli V. E. Frankla do filozoficznych koncepcji oraz praca z teksami źródłowymi.

Zjazd II

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Koncepcja noetycznego wymiaru osobowości wg K. Popielskiego

  1. Jakości noetyczne - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
  2. Aktywność noetyczna - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
  3. Postawy noetyczne - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
  4. Temporalność noetyczna - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
  5. Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego - interpretacja dynamiki poczucia sensu życia w oparciu o konkretne wyniki
  6. Orientacja temporalna w psychoterapii
    • Modele
    • Interpretacja
    • Zastosowanie
  7. Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji
    • Wolność
    • Godność
    • Odpowiedzialność
    • Sumienie
    • Otwartość-intencjonalność
    • Dojrzałość noetyczna
    • Cierpienie
  8. Problematyka potrzeb a poczucie sensu

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

  1. Kategoria poczucia sensu życia:
    • Struktura
    • Funkcje
    • Dynamika
    • Poczucie szczęścia: struktura i charakterystyka
  2. Utrata poczucia sensu życia
    • Symptomy
    • Skutki dla funkcjonowania jednostki
    • Terapia
  3. Charakterystyka pojęć i symptomy wg V.E. Frankla
    • Poczucie nudy
    • Pustka egzystencjalna
    • Frustracja egzystencjalna
    • Kryzys egzystencjalny/noogenny
    • Nerwica niedzielna
    • Nerwica spowodowana bezrobociem
    • Absolutyzacja pracy
    • Egzystencjalny wymiar wypalenia zawodowego
  4. Problemy egzystencjalne
    • Diagnoza
    • Terapia
  5. Patologia ducha czasu wg V.E. Frankla
    • Prowizoryczna egzystencja
    • Postawa fatalistyczna
    • Kolektywistyczne myślenie
    • Fanatyzm

Zjazd III


Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: ks. mgr Wojciech Porada

Logoterapia a duchowy wymiar egzystencji 

1. Duchowość w Logoterapii. Podstawy i założenia teoretyczne 

  • Ogólne wprowadzenie w pojęcia: duchowość, dusza, religia, religijność, mistycyzm, pobożność, transcendencja, immanencja 
  • Koncepcja duszy w logoterapii 
  • Judaistyczne rozumienie osoby ludzkiej i duchowości 
  • Konfrontacja po-oświeceniowego pojęcia osoby ludzkiej a logoterapeutyczna 
  • Personalistyczny wymiar duchowości 
  • Cechy dojrzałej duchowości 
  • Psychologia religii, jej główne koncepcje i ewolucja 
  • „Nieuświadomiony Bóg”- koncepcja duchowości w myśli Frankla 

  Koncepcja sumienia w logoterapii:. 

  • Sumenie jako „organ sensu” 
  • Sumienie dojrzałe 
  • Sumienie skrupulatne 
  • Sumienie jako wyraz duchowości człowieka 
  • Sumienie a wolność i odpowiedzialność 
  • Poczucie winy 

Koncepcja obowiązków moralnych: 

  • Obowiązek samorealizacji 
  • Obowiązek miłości 
  • Obowiązek odnajdywania Boga 
  • Koncepcja nieświadomej duchowości i religijności 

 2. Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii 

  • Formy i metody pracy 

 3. Dojrzałość religijna: 

  • Wspieranie dojrzałości religijnej 
  • Skutki i zagrożenia niedojrzałości religijnej 

 4. Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym 

  • Specyfika pracy 
  • Formy i metody pracy 

 Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy 

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Problematyka wartości w psychologii, pedagogice i psychoterapii

  1. Koncepcje rozumienia wartości wg wybranych autorów
    • Obiektywno-normatywna koncepcja wartości M. Scheler’a
    • Metoda rangowania wartości M. Rokeach
    • Metoda urzeczywistniania wartości V.E. Frankl
    • Denotacyjno-konotacyjna koncepcja wartości K. Popielskiego
    • Metoda analizy emocjonalnych doznań H. Hermans’a
  2. Psychoterapia poprzez wartości - cele, motywacje, Quasi-wartości (antywartości)
    • Zagrożenie
    • Diagnoza
    • Terapia
  3. Skala Preferencji Wartości (SPW) K. Popielskiego
    • Zastosowanie
    • Sposób przeprowadzania badania
    • Analiza i interpretacja wyników
  4. Koncepcja tendencji „ku” – koncepcja K. Popielskiego
  5. Funkcje wartości bycia, rozwoju i stawania się jednostki
  6. Sposoby realizacji wartości
  7. Wartości deklarowane i wartości realizowane – skutki w rozwoju i funkcjonowaniu jednostki
  8. Metody diagnozy problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych

Klucze, zasady obliczania wyników, zastosowanie:

  • Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego
  • Skala zaburzeń Noo-Psychosomatycznych (NPS) K. Popielskiego
  • Test Celów Życiowych (PIL) J.C. Crumbaugh, L.T. Macholick
  • Test poszukiwania celów noetycznych (SONG) J.C. Crumbaugh, (adaptacja K. Popielski)
  • Test kategorii nadające sens (Logo-test) E. Lukas (adaptacja K. Popielski)

Zjazd IV

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Problematyka nerwic

  1. Definicje nerwic
  2. Objawy osiowe nerwic
  3. Specyfika zaburzeń w nerwicach
    • Zaburzenia somatyczne
    • Zaburzenia przeżywania
    • Zaburzenia zachowania
  4. Nerwice noogenne
    • Symptomy
    • Rodzaje
    • Przyczyny
    • Terapia
    • Analiza przypadków
  5. Błędne koło lęku
  6. Nerwice instytucjogenne
    • Symptomy
    • Przyczyny
    • Terapia
  7. Lęk noogenny, stres noogenny:
    • Symptomy
    • Przyczyny
    • Terapia
  8. Kategorie egzystencjalne funkcjonowania człowieka: muszę, chcę, powinienem, mogę
    • Normy
    • Problemy
    • Terapia

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Anna Sokołowska

Aspekty psychologicznej diagnozy klinicznej

  1. Podstawy teoretyczne, zasady stosowania i wykorzystanie w pracy z pacjentem
    • Cel
    • Przedmiot
    • Typologia
    • Metodologia
    • Merytoryczne błędy w diagnozie klinicznej
  2. Etapy diagnozy 
  • Etap prediagnostyczny
    • rola i specyfika kontaktu 
    • dystans psychologiczny
  • Etap badania i wstępnych decyzji
    • Dane diagnostyczne 
    • Źródła informacji 
    • Definiowanie problemu. 
    • Podstawowe procedury wykorzystywane w diagnozowaniu 
    • Zachowania testowe i pozatestowe 
    • Ilościowy i jakościowy opis zachowań
  • Etap prognozowania diagnostycznego 
    Podstawowe umiejętności diagnozowania:
    • Wywiad i rozmowa psychologiczna 
    • Obserwacja 
    • Badanie procesów poznawczych 
    • Techniki kwestionariuszowe 
    • Techniki projekcyjne
  • Etap wyjaśniania 
    • Poszukiwanie związków zachowań testowych i pozatestowych

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd V

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Podstawy psychologii klinicznej w praktyce Logoterapeutycznej

  1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnej (alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, paleniem tytuniu, substancji lotnych)
    • Ostre zatrucie
    • Używanie szkodliwe
    • Zespół uzależnienia
  2. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
    • Schizofrenia
    • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
    • Zaburzenia schizoafektywne
  3. Zaburzenia nastroju
    • Epizod maniakalny
    • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
    • Epizod depresyjny
  4. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi z czynnikami fizycznymi
    • Zaburzenia odżywiania
    • Nieorganiczne zaburzenia snu
    • Nadużywanie substancji niepowodujących uzależnienia
  5. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
    • Specyficzne zaburzenia osobowości
    • Osobowość paranoiczna
    • Osobowość schizoidalna
    • Osobowość antyspołeczna
    • Osobowość chwiejna emocjonalnie
    • Osobowość anankastyczna
    • Osobowość lękliwa
    • Osobowość zależna
    • Typ borderline (z pogranicza)

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla

  1. Podstawy teoretyczne, zasady stosowania i wykorzystanie w pracy z pacjentem
    • Dialog sokratejski
    • Modulacja postaw
    • Dereflekcja
    • Sugestia
    • Intencja paradoksalna
    • Pozytywne autoinstruowanie
    • Wyrażanie humoru
    • Terapia pięknem
    • „Aha” przeżycie
  2. Metody graficzne K. Popielskiego w pracy z pacjentem
    • Metoda analizy konceptów egzystencjalnych (MAG_egz)
    • Praca z pacjentem – ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń egzystencjalnie znaczących (negatywnych oraz pozytywnych), uczuć egzystencjalnie ważnych
    • Rozwój i integracja
    • Dziedziczenie i rozstrzyganie

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd VI

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Anna Sokołowska

Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem 

  1. Rodzaje profesjonalnej pomocy 
  2. Zasady budowania relacji z pacjentem 
  3. Plan pierwszego spotkania 
  4. Wywiad i zbieranie danych 
  5. Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego w nurcie Logoterapeutycznym 
  • Dostosowanie werbalne i niewerbalne do pacjenta 
  • Poznanie oczekiwań pacjenta 
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa 
  • Motywowanie do podjęcia terapii 
  • Docenienie decyzji pacjenta o podjęciu terapii 
  1.  Elementy praktyczne: 
  • Kontakt terapeutyczny zapobiegający oporowi pacjenta; 
  • Omówienie kontaktu terapeutycznego w ujęciu Logoterapeutycznym; 
  • Zawieranie kontraktu terapeutycznego; 
  • Budowanie relacji: 
    • Uważność 
    • Słuchanie empatyczne 
    • Znaczenie postawy akceptacji siebie i pacjenta 
    • Dawanie wsparcia 
  • Pytania stymulujące i podtrzymujące kontakt terapeutyczny; 
  • Identyfikowanie, rozumienie, nazywanie problemu pacjenta; uzgadnianie rozpoznanych problemów z pacjentem; 
  • Trudności pacjenta w kontakcie - zapobieganie, rozwiązywanie. 
  1. Pacjent jako podmiot-osobowy w procesie terapeutycznym:
  • transcendujący ograniczenie, 
  • świadomy siebie, 
  • zdolny do wyboru, 
  • działający intencjonalnie. 
  1. Poradnictwo noetycznie zorientowane: 
  • Rozwojowo/ukierunkowujące 
  • Wspomagająco/wspierające 
  • Chroniące 
  • Leczące 

Standardy zawodowe i etyczne pracy Logoterapeuty 

  1. Noo-drama jako metoda pracy z pacjentami
    • Podstawy teoretyczne
    • Reguły stosowania Noo-dramy
    • Przeciwskazania do stosowania Noo-dramy
    • Zastosowanie Noo-dramy

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Warsztaty praktyczne z egzystencjalnych metod testowych

  1. Metody diagnozy problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
    • Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego
    • Skala zaburzeń Noo-Psychosomatycznych (NPS) K. Popielskiego
    • Test Celów Życiowych (PIL) J.C. Crumbaugh, L.T. Macholick
    • Test poszukiwania celów noetycznych (SONG) J.C. Crumbaugh, (adaptacja K. Popielski)
    • Test kategorii nadające sens (Logo-test) E. Lukas (adaptacja K. Popielski)

Analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

  1. Wizualizacja w Logoterapii
  • Podstawy teoretyczne
  • Reguły stosowania wizualizacji
  • Przeciwskazania do stosowania wizualizacji
  • Zastosowanie wizualizacji

Zjazd VII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Metody wykorzystywane w praktyce Logoterapeutycznej

  1. Zastosowanie Dialogu motywującego w Logoterapii
    • Podstawy teoretyczne
    • Filozofia dialogu motywującego
    • Zastosowanie dialogu motywującego
    • Język zmiany
    • Opór jako odpowiedź na działania terapeuty, a nie cecha klienta
    • Umiejętności komunikacyjne w DM
    • Etapy zmiany: charakterystyka, cele, strategie oraz pułapki poszczególnych faz

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Kategorie odpowiedzialności w praktyce Logoterapeutycznej

  1. Poczucie odpowiedzialności
    • Zasady kształtowania się poczucia odpowiedzialności
    • Formy i przejawy poczucia odpowiedzialności
    • Logoterapia - wychowanie ku odpowiedzialności
    • Braki poczucia odpowiedzialności i jego konsekwencje w funkcjonowaniu
  2. Rozwój „ja”: norma, zaburzenie, skutki w funkcjonowaniu
    • „Ja” zintegrowane, „Ja” otwarte, „Ja” zamknięte, „Ja” rozproszone
    • Diagnoza, skutki, terapia
  3. Metody badania poczucia odpowiedzialności
    • Kwestionariusz Poczucia odpowiedzialności (KPO) L. Suchocka
    • Kwestionariusz Poczucia odpowiedzialności za zdrowie (KPO_Z) L. Suchocka

Zastosowanie, zasady obliczania wyników, analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

Zjazd VIII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Logoterapia w pracy z traumą

  1. Trauma jako doznanie psychosomatyczne
    • Trauma fizyczna
    • Trauma psychiatryczna
    • Post-cult trauma
    • Posttraumatyczny stres (PTSD)
    • Zespół ostrego stresu (ASD)
    • Stres ekstremalny (DESNOS)
    • Posttraumatyczny rozwój (wzrost)
  2. Trauma jako doświadczenie „egzystencjalnie znaczące”
  3. Trauma egzystencjalna
    • Obszary i symptomy traumy egzystencjalnej
    • Techniki i metody pracy z traumą egzystencjalną
  4. System wartości jako warunek bycia i stawania się oraz podstawa zdrowia psychicznego
  5. Kwestionariusz traumy egzystencjalnej (KTE) P. Mamcarz (przeprowadzanie, obliczanie wyników, interpretacja)
  6. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
  7. Egzystencjalne kryzysy rozwojowe a pomoc psychologiczna
  8. Zagrożenia: zdrowia, normy, rozwoju.
  9. Skutki, przeciwdziałanie

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Logoterapia i noo-psychoterapia w Interwencji kryzysowej

  1. Psychologiczna i egzystencjalna specyfika kryzysu
    • Definicja kryzysu
    • Sytuacje trudne
    • Charakterystyka kryzysu
    • Cechy osobowości podatnej na kryzys
    • Wydarzenia życiowe poprzedzające kryzys
    • Reakcje na kryzys
      • Emocjonalne
      • Poznawcze
      • Behawioralne
      • Egzystencjalne
  2. Interwencja kryzysowa a terapia
  3. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej
  4. Etapy interwencji kryzysowej
    • Etap I Zdefiniowanie problemu
    • Etap II Zapewnienie bezpieczeństwa
    • Etap III Udzielanie wsparcia
    • Etap IV Identyfikacja zasobów
    • Etap V Opracowanie planu działania
    • Etap VI Zobowiązanie do działania
  5. „Ekwipunek” interwenta kryzysowego
  6. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej
  7. Ocena natężenia kryzysu oraz ocena sposobu funkcjonowania osoby w interwencji kryzysowej
  8. Techniki porozumiewania się z osobą w sytuacji kryzysowej
  9. Proces interwencji kryzysowej

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd IX

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Justyna Deręgowska

Praca z pacjentem psychoonkologicznym w nurcie Logoterapii

  1. Choroba nowotworowa jako sytuacja trudna, wydarzenie krytyczne i źródło kryzysu – interpretacje psychologiczne
    • Bio – psycho- egzystencjalne aspekty choroby nowotworowej i procesu jej leczenia w świetle koncepcji bólu totalnego
    • Charakterystyka przeżywania choroby nowotworowej i radzenia sobie z nią u pacjentów w różnych okresach rozwojowych (dziecko, nastolatek, dorosły, osoba w wieku podeszłym)
  2. Rodzina w sytuacji choroby nowotworowej – ujęcie systemowe
    • Nadzieja w procesie leczenia
    • Proces zdrowienia w chorobie nowotworowej – budowanie nowej tożsamości
    • Komunikacja kliniczna z pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną (rozmowa diagnostyczna, rozmowa informacyjna, rozmowa terapeutyczna)
  3. Istota, charakterystyka i główne założenia opieki paliatywnej
    • Cierpienie w umieraniu, śmierć i żałoba – specyfika pracy psychoonkologicznej w kontekście współczesnych postaw społecznych wobec śmierci
    • Przewlekłe zmęczenie opiekunów osób chorych na nowotwór i radzenie sobie z nim
  4. Wypalenie zawodowe personelu i radzenie sobie z nim

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Logoterapia: noo-psychoterapia w pracy z pacjentami w cierpieniu

  1. Koncepcja Noo-psychosomatyki i jej znaczenie w rozumieniu zdrowia i zaburzeń. Poszerzenie modelów diagnostycznych psycho-somatycznego i somato-psychicznego
  2. Cierpienie w chorobie, w sytuacji trudnej: symptomy, formy przeżywania cierpienia
  3. Zdrowie-choroba: poczucie odpowiedzialności za zdrowie i za proces zdrowienia, osobowość pacjenta a przeżywanie choroby
  4. Metody testowe w pracy z pacjentem:
    • Kwestionariusz doświadczania cierpienia (KDC) L. Suchocka
    • Kwestionariusz poczucia odpowiedzialności za proces zdrowienia (KPO_PRZ) L. Suchocka

Zastosowanie, zasady obliczania wyników, analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

Zjazd X

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Logoterapia w pracy z osobami uzależnionymi

  1. Definicje i rodzaje uzależnień
  2. Klasyfikacja i kryteria uzależnienia
  3. Przegląd teorii uzależnień (przyczyny, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, przebieg choroby)
  4. Modele terapii uzależnień (Model abstynencji; Model redukcji szkód)
  5. Przebieg procesu terapii uzależnień w nurcie Logoterapeutycznym:
    • Nawiązanie kontaktu oraz wielowymiarowa diagnoza uzależnienia i problemów życiowych pacjenta
    • Rozpoznanie przez pacjenta własnego uzależnienia oraz szkód z nim związanych
    • Nauka radzenia sobie z głodem
    • Praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec nałogu
    • Zdobycie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia
    • Rozbrajanie mechanizmów uzależnienia
    • Radzenie sobie z nawrotami oraz zapobieganie nawrotom w uzależnieniu poprzez odkrycie poczucia sensu życia oraz reorganizację hierarchii wartości
    • Odnalezienie sensu życia i dążeń do niego jako czynnik leczący w terapii uzależnień
    • Rozwijanie umiejętności życiowych pacjenta
    • Rozwiązywanie problemów osobistych
    • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych skoncentrowana na sensie i wartościach

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Gąsior

Logoterapia: noo-psychoterapia w krótkoterminowej terapii par

  1. Wprowadzenie: Specyfika pracy z parą
  2. Struktura i zasady prowadzenia krótkoterminowej terapii par
    • Diagnoza problemowa
    • Określenie celów pracy terapeutycznej
    • Wyznaczenie i skonkretyzowanie oczekiwań partnerów wobec siebie
    • Wybór i ustalenie sposobu realizacji oczekiwań – uszczegółowienie i konkretyzacja zachowania
    • Przeanalizowanie źródeł motywacji oraz wzmacnianie gotowości do podjęcia wspólnego działania
    • Wprowadzanie zmian oraz nowych zachowań na podstawie wyznaczonych celów – określenie warunków realizacji zmiany
    • Wzmacnianie zasobów pary (rodziny)
    • Praca nad wartościami pary (indywidualnymi oraz wspólnymi)
    • Nauka konstruktywnych wzorców komunikacyjnych w parze (rodzinie)
    • Praca nad konfliktem
    • *Rola pary w systemie rodzinnym (praktyki wychowawcze)
    • Intymność w parze

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd XI


Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Podejście logoterapeutyczne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem oraz po próbach samobójczych

  1. Charakterystyka syndromu presuicydalnego
  2. Przyczyny samobójstw
    • trudna sytuacja życiowa
    • traumatyczne wydarzenia
    • toksyczne relacje społeczne
    • choroby i zaburzenia psychiczne
    • problemy egzystencjalne
  3. Czynniki ryzyka i grupy najbardziej zagrożone samobójstwem
  4. Czynniki chroniące przed ryzykiem samobójstwa
  5. Charakterystyka typów samobójstw
    • Egoistyczne
    • Altruistyczne
    • Anomiczne
    • Fatalistyczne
  6. Symptomatyka syndromu presuicydalnego
    • Zawężenie sytuacyjne
    • Zawężenie dynamiczne
    • Zawężenie stosunków międzyludzkich
    • Zawężenie świata wartości
  7. Efekt Wertera (przyczyny, konsekwencje i przeciwdziałanie)
  8. Prewencja samobójstw

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

  1. Specyfika pracy z pacjentem w sytuacji zagrożenia samobójstwem
    • Nawiązywanie kontaktu
    • Rozpoznawanie myśli i zamiarów samobójczych u pacjenta
    • Rozpoznawanie przypadków wymagających natychmiastowej hospitalizacji
    • Wdrożenie pierwszych postępowań zapobiegawczych
    • Kontrakt na życie – czym jest i jak go stosować
    • Plan terapii
    • Odkrycie poczucia sensu życia oraz reorganizacja hierarchii wartości
    • Prowadzenie dokumentacji
    • Rola konsultacji psychiatrycznej
    • Jak poradzić sobie z popełnieniem przez pacjenta samobójstwa?
  2. Praca z pacjentem po przebytej próbie samobójczej
  3. Praca z rodziną i bliskimi osoby, która popełniła samobójstwo

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd XII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący: mgr Marta Czajczyńska

Drama w Logoterapii Logodrama (teoria i praktyka) 

1. Co to jest drama? (historia, pojęcie, twórcy metody, logodrama) 

2. Cele dramy 

3. Rola prowadzącego 

  • budowanie wartości człowieka 
  • specyfika i odpowiedzialność realizacji siebie
  • samoświadomość 
  • ciało przestrzeń 
  • wyjście po moc ( kontekst mocy, jako sprawstwa)
  • relacyjność: " ją do ja", " ja do ty", " ja do my" 

4. Sens "bycia w roli" 

5. Techniki dramowe - aspekt teoretyczny 

6. Techniki dramowe - działania praktyczne 

7. Drama - tendencja " ku życiu". 

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00
Prowadzący
ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski 
dr Lilia Suchocka 
mgr Angelika Szczepanik

  1. Ewaluacja zajęć
  2. Końcowy egzamin teoretyczny
    • Odpowiedź ustna dotycząca wybranej tezy egzaminacyjnej
  3. Egzamin praktyczny:
    • Superwizyjne referowanie wcześniej przygotowanego studium przypadku
  4. Uroczyste zakończenie
    • Informacja o ilości uzyskanych punktów z obu części egzaminu
    • Rozdanie dyplomów i suplementów
 

Bloki tematyczne

Wykłady

  1. Wprowadzenie do Logoterapii V.E. Frankla
  2. Podstawy teoretyczne Noo-psychoterapii K. Popielskiego
  3. Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji
  4. Specyfika poczucia sensu życia
  5. Problemy egzystencjalne: diagnoza i psychoterapia
  6. Problematyka wartości w Logoterapii
  7. Podstawy psychologii klinicznej w praktyce Logoterapeutycznej
  8. Poradnictwo noetycznie zorientowane
  9. Problematyka nerwic
  10. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z osobami uzależnionymi
  11. Logoterapia i noo-psychoterapia w krótkoterminowej terapii par
  12. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem oraz po próbach samobójczych
  13. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z traumą
  14. Logoterapia i noo-psychoterapia w Interwencji kryzysowej
  15. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z pacjentem psychoonkologicznym
  16. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z pacjentami przewlekle chorymi
  17. Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym
  18. Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii

Warsztaty

  1. Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem
  2. Metody psychoterapeutyczne
  3. Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla
  4. Metody autorskie K. Popielskiego
  5. Noo-drama jako metoda pracy z pacjentami
  6. Wizualizacja w psychoterapii
  7. Dialog motywujący
  8. Coaching
  9. Testy egzystencjalne

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna podstawy i założenia Logoterapii i Noo-psychoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatycznej oraz w pracy z problemami natury egzystencjalnej

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna podstawy wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna zasad prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna metody logoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

Umiejętności

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi stosować i interpretować metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada umiejętność integralnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatyczne
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi stosować metody psychoterapeutyczne w pracy z problemami natury egzystencjalnej
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada zdolność wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę psychoterapeutyczną
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada umiejętność prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Implikuje metody logoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

Kompetencji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi kontrolować emocje, być opanowanym, spokojnym, przewiduje skutki podejmowanych działań oraz ponosić za nie odpowiedzialność
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Jest uważny na potrzeby i wypowiedzi klientów
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Przestrzega zasad kultury i etyki zawodu
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi korzystać ze swoich specjalistycznych umiejętności logoterapeutycznych kierując się dobrem pacjenta

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.