Program Studium Logoterapii

Specjalizacja: Psychoterapia Integralna: Noo-Psychoterapia

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Program

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Pobierz

Zjazd I

Dzień 1. Piątek godz. 14:00 - 18:30

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

 1. Kwestie organizacyjne Studium
  • Zakres tematyczny
  • Zasady uczestnictwa
  • Warunki zaliczenia
 2. Warsztat integracyjny mający na celu doświadczenia grupowego w nurcie Logo- i Noo-psychoterapeutycznym

Dzień 2. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Wprowadzenie do Logoterapii

 1. Antropologiczno-filozoficzne źródła Logoteorii i Logoterapii
 2. Logoterapia a inne kierunki psychoterapeutyczne
  • Psychoanaliza
  • Psychologia indywidualna
  • Psychologia behawioralna
  • Psychologia humanistyczna
 3. Podstawy i założenia Logoteorii (Analizy Egzystencjalnej) i Logoterapii V.E. Frankla
 4. Antropologia przestrzenna wg V.E. Frankla

Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia

 1. Podstawy teoretyczne
  • K. Popielski kontynuator Logoterapii w Polsce
  • „Wielowymiarowość ludzkiej egzystencji” koncepcja człowieka w ujęciu Logoterapii i Noo-psychoterapii
  • Diagnoza
  • Terapia
 2. Redukcjonistyczne rozumienie człowieka w praktyce psychoterapeutycznej
  • Psychologizm
  • Socjologizm
  • Skutki i konsekwencje
  • Zapobieganie

Dzień 3. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Piotr Machała

Podstawy filozoficzne Logoterapii

 1. Historia filozofii w służbie myślenia człowieka
  Starożytność i średniowiecze- klasycyzm myślenia człowieka
 • Od mitologii (bogowie przyrody) w drodze ku arhe – presokratycy
 • Rewolucja Sokratesa
 • Dwaj najwięksi- Platon (dwa światy) i Arystoteles (coś z materii i coś z formy)
 • Rożne szkoły i różne koncepcje człowieka w świecie materii
 • Średniowiecze - klasyczna definicja osoby i scholastyczna metoda myślenia i naukowości

Rewolucja nowożytnego ujęcia „osoby”- sceptycyzm wobec zmysłów, humanizm, zmiana paradygmatu pytania o człowieku

 • Myślenie jako jedyna pewna rzecz - René Descartes (Kartezjusz) 
 • Krytyka czystego i praktycznego rozumu- Immanuel Kant
 • Nie pytać „dlaczego”- lecz pytać „jak”- pozytywizm

Ateizm jako próba uwolnienia od ograniczoności i jego skutki

 • Śmierć bożyszcz - Friedrich Nietzsche
 • Ukryte ateizmy - drogą do humanizmu? 
 • Jean-Paul Sartre - ateizm egzystencjalny: „Nie okradaj mnie=nie patrz na mnie”?

Upadek „człowieczeństwa”

 • „Szczury Camusa” czy „Mit Syzyfa”, a może „Człowiek zbuntowany”?

Judaistyczny rodowód myśli V.E. Frankla

 • Filozofia dialogu -M. Buber Filozofia twarzy- E. Levinas
 • Fenomenologia w służbie logoterapii
 • E. Husserl - wektor myślenia. Uczniowie: M. Heidegger- „bycie bytu” myślane przed bytem bytu E. Stein- filozofia wczucia M. Scheller- wartości
   

Powrót do klasycznej definicji osoby ludzkiej w myśli V. E. Frankla Zderzenie myśli V. E. Franka z Personalizmem Lubelskim


2. Wypracowanie pojęć niezbędnych do rozumienia tła filozoficznego i nawiązań w myśli V. E. Frankla do filozoficznych koncepcji oraz praca z teksami źródłowymi.

Zjazd II

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Koncepcja noetycznego wymiaru osobowości wg K. Popielskiego

 1. Jakości noetyczne - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
 2. Aktywność noetyczna - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
 3. Postawy noetyczne - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
 4. Temporalność noetyczna - charakterystyka i znaczenie w diagnozie i terapii
 5. Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego - interpretacja dynamiki poczucia sensu życia w oparciu o konkretne wyniki
 6. Orientacja temporalna w psychoterapii
  • Modele
  • Interpretacja
  • Zastosowanie
 7. Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji
  • Wolność
  • Godność
  • Odpowiedzialność
  • Sumienie
  • Otwartość-intencjonalność
  • Dojrzałość noetyczna
  • Cierpienie
 8. Problematyka potrzeb a poczucie sensu

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

 1. Kategoria poczucia sensu życia:
  • Struktura
  • Funkcje
  • Dynamika
  • Poczucie szczęścia: struktura i charakterystyka
 2. Utrata poczucia sensu życia
  • Symptomy
  • Skutki dla funkcjonowania jednostki
  • Terapia
 3. Charakterystyka pojęć i symptomy wg V.E. Frankla
  • Poczucie nudy
  • Pustka egzystencjalna
  • Frustracja egzystencjalna
  • Kryzys egzystencjalny/noogenny
  • Nerwica niedzielna
  • Nerwica spowodowana bezrobociem
  • Absolutyzacja pracy
  • Egzystencjalny wymiar wypalenia zawodowego
 4. Problemy egzystencjalne
  • Diagnoza
  • Terapia
 5. Patologia ducha czasu wg V.E. Frankla
  • Prowizoryczna egzystencja
  • Postawa fatalistyczna
  • Kolektywistyczne myślenie
  • Fanatyzm

Zjazd III


Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Piotr Machała

Logoterapia a duchowy wymiar egzystencji 

1. Duchowość w Logoterapii. Podstawy i założenia teoretyczne 

 • Ogólne wprowadzenie w pojęcia: duchowość, dusza, religia, religijność,     mistycyzm, pobożność, transcendencja, immanencja 
 • Koncepcja duszy w logoterapii 
 • Judaistyczne rozumienie osoby ludzkiej i duchowości 
 • Konfrontacja po-oświeceniowego pojęcia osoby ludzkiej a logoterapeutyczna 
 • Personalistyczny wymiar duchowości 
 • Cechy dojrzałej duchowości 
 • Psychologia religii, jej główne koncepcje i ewolucja 
 • „Nieuświadomiony Bóg”- koncepcja duchowości w myśli Frankla 

  Koncepcja sumienia w logoterapii:. 

 • Sumenie jako „organ sensu” 
 • Sumienie dojrzałe 
 • Sumienie skrupulatne 
 • Sumienie jako wyraz duchowości człowieka 
 • Sumienie a wolność i odpowiedzialność 
 • Poczucie winy 

Koncepcja obowiązków moralnych: 

 • Obowiązek samorealizacji 
 • Obowiązek miłości 
 • Obowiązek odnajdywania Boga 
 • Koncepcja nieświadomej duchowości i religijności 

 2. Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii 

 • Formy i metody pracy 

 3. Dojrzałość religijna: 

 • Wspieranie dojrzałości religijnej 
 • Skutki i zagrożenia niedojrzałości religijnej 

 4. Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym 

 • Specyfika pracy 
 • Formy i metody pracy 

 Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy 

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Problematyka wartości w psychologii, pedagogice i psychoterapii

 1. Koncepcje rozumienia wartości wg wybranych autorów
  • Obiektywno-normatywna koncepcja wartości M. Scheler’a
  • Metoda rangowania wartości M. Rokeach
  • Metoda urzeczywistniania wartości V.E. Frankl
  • Denotacyjno-konotacyjna koncepcja wartości K. Popielskiego
  • Metoda analizy emocjonalnych doznań H. Hermans’a
 2. Psychoterapia poprzez wartości - cele, motywacje, Quasi-wartości (antywartości)
  • Zagrożenie
  • Diagnoza
  • Terapia
 3. Skala Preferencji Wartości (SPW) K. Popielskiego
  • Zastosowanie
  • Sposób przeprowadzania badania
  • Analiza i interpretacja wyników
 4. Koncepcja tendencji „ku” – koncepcja K. Popielskiego
 5. Funkcje wartości bycia, rozwoju i stawania się jednostki
 6. Sposoby realizacji wartości
 7. Wartości deklarowane i wartości realizowane – skutki w rozwoju i funkcjonowaniu jednostki
 8. Metody diagnozy problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych

Klucze, zasady obliczania wyników, zastosowanie:

 • Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego
 • Skala zaburzeń Noo-Psychosomatycznych (NPS) K. Popielskiego
 • Test Celów Życiowych (PIL) J.C. Crumbaugh, L.T. Macholick
 • Test poszukiwania celów noetycznych (SONG) J.C. Crumbaugh, (adaptacja K. Popielski)
 • Test kategorii nadające sens (Logo-test) E. Lukas (adaptacja K. Popielski)

Zjazd IV

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Problematyka nerwic

 1. Definicje nerwic
 2. Objawy osiowe nerwic
 3. Specyfika zaburzeń w nerwicach
  • Zaburzenia somatyczne
  • Zaburzenia przeżywania
  • Zaburzenia zachowania
 4. Nerwice noogenne
  • Symptomy
  • Rodzaje
  • Przyczyny
  • Terapia
  • Analiza przypadków
 5. Błędne koło lęku
 6. Nerwice instytucjogenne
  • Symptomy
  • Przyczyny
  • Terapia
 7. Lęk noogenny, stres noogenny:
  • Symptomy
  • Przyczyny
  • Terapia
 8. Kategorie egzystencjalne funkcjonowania człowieka: muszę, chcę, powinienem, mogę
  • Normy
  • Problemy
  • Terapia

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla

 1. Podstawy teoretyczne, zasady stosowania i wykorzystanie w pracy z pacjentem
  • Dialog sokratejski
  • Modulacja postaw
  • Dereflekcja
  • Sugestia
  • Intencja paradoksalna
  • Pozytywne autoinstruowanie
  • Wyrażanie humoru
  • Terapia pięknem
  • „Aha” przeżycie
 2. Metody graficzne K. Popielskiego w pracy z pacjentem
  • Metoda analizy konceptów egzystencjalnych (MAG_egz)
  • Praca z pacjentem – ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń egzystencjalnie znaczących (negatywnych oraz pozytywnych), uczuć egzystencjalnie ważnych
  • Rozwój i integracja
  • Dziedziczenie i rozstrzyganie

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd V

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Podstawy psychologii klinicznej w praktyce Logoterapeutycznej

 1. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  • Otępiennie w chorobie Alzheimera
  • Otępiennie naczyniowe
  • Otępiennie w innych chorobach
 2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnej (alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, paleniem tytuniu, substancji lotnych)
  • Ostre zatrucie
  • Używanie szkodliwe
  • Zespół uzależnienia
 3. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
  • Schizofrenia
  • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
  • Zaburzenia schizoafektywne
 4. Zaburzenia nastroju
  • Epizod maniakalny
  • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  • Epizod depresyjny
 5. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi z czynnikami fizycznymi
  • Zaburzenia odżywiania
  • Nieorganiczne zaburzenia snu
  • Nadużywanie substancji niepowodujących uzależnienia
 6. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  • Specyficzne zaburzenia osobowości
  • Osobowość paranoiczna
  • Osobowość schizoidalna
  • Osobowość antyspołeczna
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie
  • Osobowość anankastyczna
  • Osobowość lękliwa
  • Osobowość zależna
  • Typ borderline (z pogranicza)

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Warsztaty praktyczne z egzystencjalnych metod testowych

 1. Metody diagnozy problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
  • Test Noo-dynamiki (TND) K. Popielskiego
  • Skala zaburzeń Noo-Psychosomatycznych (NPS) K. Popielskiego
  • Test Celów Życiowych (PIL) J.C. Crumbaugh, L.T. Macholick
  • Test poszukiwania celów noetycznych (SONG) J.C. Crumbaugh, (adaptacja K. Popielski)
  • Test kategorii nadające sens (Logo-test) E. Lukas (adaptacja K. Popielski)

Analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

Zjazd VI

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Metody wykorzystywane w praktyce Logoterapeutycznej

 1. Zastosowanie Dialogu motywującego w Logoterapii
  • Podstawy teoretyczne
  • Filozofia dialogu motywującego
  • Zastosowanie dialogu motywującego
  • Język zmiany
  • Opór jako odpowiedź na działania terapeuty, a nie cecha klienta
  • Umiejętności komunikacyjne w DM
  • Etapy zmiany: charakterystyka, cele, strategie oraz pułapki poszczególnych faz
 2. Noo-drama jako metoda pracy z pacjentami
  • Podstawy teoretyczne
  • Reguły stosowania Noo-dramy
  • Przeciwskazania do stosowania Noo-dramy
  • Zastosowanie Noo-dramy
 3. Wizualizacja w Logoterapii
  • Podstawy teoretyczne
  • Reguły stosowania wizualizacji
  • Przeciwskazania do stosowania wizualizacji
  • Zastosowanie wizualizacji
 4. Zastosowanie Coachingu w Logoterapii
  • Podstawy teoretyczne
  • Założenia coachingu
  • Zastosowanie coachingu
  • Przebieg procesu coachingowego
  • Techniki i metody wykorzystywane w coachingu

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Kategorie odpowiedzialności w praktyce Logoterapeutycznej

 1. Poczucie odpowiedzialności
  • Zasady kształtowania się poczucia odpowiedzialności
  • Formy i przejawy poczucia odpowiedzialności
  • Logoterapia - wychowanie ku odpowiedzialności
  • Braki poczucia odpowiedzialności i jego konsekwencje w funkcjonowaniu
 2. Rozwój „ja”: norma, zaburzenie, skutki w funkcjonowaniu
  • „Ja” zintegrowane, „Ja” otwarte, „Ja” zamknięte, „Ja” rozproszone
  • Diagnoza, skutki, terapia
 3. Metody badania poczucia odpowiedzialności
  • Kwestionariusz Poczucia odpowiedzialności (KPO) L. Suchocka
  • Kwestionariusz Poczucia odpowiedzialności za zdrowie (KPO_Z) L. Suchocka

Zastosowanie, zasady obliczania wyników, analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

Zjazd VII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Piotr Mamcarz

Logoterapia w pracy z traumą

 1. Trauma jako doznanie psychosomatyczne
  • Trauma fizyczna
  • Trauma psychiatryczna
  • Post-cult trauma
  • Posttraumatyczny stres (PTSD)
  • Zespół ostrego stresu (ASD)
  • Stres ekstremalny (DESNOS)
  • Posttraumatyczny rozwój (wzrost)
 2. Trauma jako doświadczenie „egzystencjalnie znaczące”
 3. Trauma egzystencjalna
  • Obszary i symptomy traumy egzystencjalnej
  • Techniki i metody pracy z traumą egzystencjalną
 4. System wartości jako warunek bycia i stawania się oraz podstawa zdrowia psychicznego
 5. Kwestionariusz traumy egzystencjalnej (KTE) P. Mamcarz (przeprowadzanie, obliczanie wyników, interpretacja)
 6. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
 7. Egzystencjalne kryzysy rozwojowe a pomoc psychologiczna
 8. Zagrożenia: zdrowia, normy, rozwoju.
 9. Skutki, przeciwdziałanie

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Logoterapia i noo-psychoterapia w Interwencji kryzysowej

 1. Psychologiczna i egzystencjalna specyfika kryzysu
  • Definicja kryzysu
  • Sytuacje trudne
  • Charakterystyka kryzysu
  • Cechy osobowości podatnej na kryzys
  • Wydarzenia życiowe poprzedzające kryzys
  • Reakcje na kryzys
   • Emocjonalne
   • Poznawcze
   • Behawioralne
   • Egzystencjalne
 2. Interwencja kryzysowa a terapia
 3. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej
 4. Etapy interwencji kryzysowej
  • Etap I Zdefiniowanie problemu
  • Etap II Zapewnienie bezpieczeństwa
  • Etap III Udzielanie wsparcia
  • Etap IV Identyfikacja zasobów
  • Etap V Opracowanie planu działania
  • Etap VI Zobowiązanie do działania
 5. „Ekwipunek” interwenta kryzysowego
 6. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej
 7. Ocena natężenia kryzysu oraz ocena sposobu funkcjonowania osoby w interwencji kryzysowej
 8. Techniki porozumiewania się z osobą w sytuacji kryzysowej
 9. Proces interwencji kryzysowej

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd VIII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Justyna Deręgowska

Praca z pacjentem psychoonkologicznym w nurcie Logoterapii

 1. Choroba nowotworowa jako sytuacja trudna, wydarzenie krytyczne i źródło kryzysu – interpretacje psychologiczne
  • Bio – psycho- egzystencjalne aspekty choroby nowotworowej i procesu jej leczenia w świetle koncepcji bólu totalnego
  • Charakterystyka przeżywania choroby nowotworowej i radzenia sobie z nią u pacjentów w różnych okresach rozwojowych (dziecko, nastolatek, dorosły, osoba w wieku podeszłym)
 2. Rodzina w sytuacji choroby nowotworowej – ujęcie systemowe
  • Nadzieja w procesie leczenia
  • Proces zdrowienia w chorobie nowotworowej – budowanie nowej tożsamości
  • Komunikacja kliniczna z pacjentem chorym onkologicznie i jego rodziną (rozmowa diagnostyczna, rozmowa informacyjna, rozmowa terapeutyczna)
 3. Istota, charakterystyka i główne założenia opieki paliatywnej
  • Cierpienie w umieraniu, śmierć i żałoba – specyfika pracy psychoonkologicznej w kontekście współczesnych postaw społecznych wobec śmierci
  • Przewlekłe zmęczenie opiekunów osób chorych na nowotwór i radzenie sobie z nim
 4. Wypalenie zawodowe personelu i radzenie sobie z nim

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka

Logoterapia: noo-psychoterapia w pracy z pacjentami w cierpieniu

 1. Koncepcja Noo-psychosomatyki i jej znaczenie w rozumieniu zdrowia i zaburzeń. Poszerzenie modelów diagnostycznych psycho-somatycznego i somato-psychicznego
 2. Cierpienie w chorobie, w sytuacji trudnej: symptomy, formy przeżywania cierpienia
 3. Zdrowie-choroba: poczucie odpowiedzialności za zdrowie i za proces zdrowienia, osobowość pacjenta a przeżywanie choroby
 4. Metody testowe w pracy z pacjentem:
  • Kwestionariusz doświadczania cierpienia (KDC) L. Suchocka
  • Kwestionariusz poczucia odpowiedzialności za proces zdrowienia (KPO_PRZ) L. Suchocka

Zastosowanie, zasady obliczania wyników, analiza i tworzenie opinii psychologicznej na podstawie wyników wybranych testów

Zjazd IX

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Logoterapia w pracy z osobami uzależnionymi

 1. Definicje i rodzaje uzależnień
 2. Klasyfikacja i kryteria uzależnienia
 3. Przegląd teorii uzależnień (przyczyny, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, przebieg choroby)
 4. Modele terapii uzależnień (Model abstynencji; Model redukcji szkód)
 5. Przebieg procesu terapii uzależnień w nurcie Logoterapeutycznym:
  • Nawiązanie kontaktu oraz wielowymiarowa diagnoza uzależnienia i problemów życiowych pacjenta
  • Rozpoznanie przez pacjenta własnego uzależnienia oraz szkód z nim związanych
  • Nauka radzenia sobie z głodem
  • Praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec nałogu
  • Zdobycie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia
  • Rozbrajanie mechanizmów uzależnienia
  • Radzenie sobie z nawrotami oraz zapobieganie nawrotom w uzależnieniu poprzez odkrycie poczucia sensu życia oraz reorganizację hierarchii wartości
  • Odnalezienie sensu życia i dążeń do niego jako czynnik leczący w terapii uzależnień
  • Rozwijanie umiejętności życiowych pacjenta
  • Rozwiązywanie problemów osobistych
  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych skoncentrowana na sensie i wartościach

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Gąsior

Logoterapia: noo-psychoterapia w krótkoterminowej terapii par

 1. Wprowadzenie: Specyfika pracy z parą
 2. Struktura i zasady prowadzenia krótkoterminowej terapii par
  • Diagnoza problemowa
  • Określenie celów pracy terapeutycznej
  • Wyznaczenie i skonkretyzowanie oczekiwań partnerów wobec siebie
  • Wybór i ustalenie sposobu realizacji oczekiwań – uszczegółowienie i konkretyzacja zachowania
  • Przeanalizowanie źródeł motywacji oraz wzmacnianie gotowości do podjęcia wspólnego działania
  • Wprowadzanie zmian oraz nowych zachowań na podstawie wyznaczonych celów – określenie warunków realizacji zmiany
  • Wzmacnianie zasobów pary (rodziny)
  • Praca nad wartościami pary (indywidualnymi oraz wspólnymi)
  • Nauka konstruktywnych wzorców komunikacyjnych w parze (rodzinie)
  • Praca nad konfliktem
  • *Rola pary w systemie rodzinnym (praktyki wychowawcze)
  • Intymność w parze

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd X


Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Podejście logoterapeutyczne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem oraz po próbach samobójczych

 1. Charakterystyka syndromu presuicydalnego
 2. Przyczyny samobójstw
  • trudna sytuacja życiowa
  • traumatyczne wydarzenia
  • toksyczne relacje społeczne
  • choroby i zaburzenia psychiczne
  • problemy egzystencjalne
 3. Czynniki ryzyka i grupy najbardziej zagrożone samobójstwem
 4. Czynniki chroniące przed ryzykiem samobójstwa
 5. Charakterystyka typów samobójstw
  • Egoistyczne
  • Altruistyczne
  • Anomiczne
  • Fatalistyczne
 6. Symptomatyka syndromu presuicydalnego
  • Zawężenie sytuacyjne
  • Zawężenie dynamiczne
  • Zawężenie stosunków międzyludzkich
  • Zawężenie świata wartości
 7. Efekt Wertera (przyczyny, konsekwencje i przeciwdziałanie)
 8. Prewencja samobójstw

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

 1. Specyfika pracy z pacjentem w sytuacji zagrożenia samobójstwem
  • Nawiązywanie kontaktu
  • Rozpoznawanie myśli i zamiarów samobójczych u pacjenta
  • Rozpoznawanie przypadków wymagających natychmiastowej hospitalizacji
  • Wdrożenie pierwszych postępowań zapobiegawczych
  • Kontrakt na życie – czym jest i jak go stosować
  • Plan terapii
  • Odkrycie poczucia sensu życia oraz reorganizacja hierarchii wartości
  • Prowadzenie dokumentacji
  • Rola konsultacji psychiatrycznej
  • Jak poradzić sobie z popełnieniem przez pacjenta samobójstwa?
 2. Praca z pacjentem po przebytej próbie samobójczej
 3. Praca z rodziną i bliskimi osoby, która popełniła samobójstwo

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Zjazd XI

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Piotr Machała

Logoterapia a duchowy wymiar egzystencji

 1. Duchowość w Logoterapii
  • Podstawy i założenia teoretyczne
  • Koncepcja duszy w logoterapii
  • Koncepcja sumienia w logoterapii:
   • Sumienie jako „organ sensu”
   • Sumienie dojrzałe
   • Sumienie skrupulatne
   • Sumienie jako wyraz duchowości człowieka
   • Sumienie a wolność i odpowiedzialność
   • Poczucie winy
  • Koncepcja obowiązków moralnych:
   • Obowiązek samorealizacji
   • Obowiązek miłości
   • Obowiązek odnajdywania Boga
  • Koncepcja nieświadomej duchowości i religijności
 2. Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii
  • Formy i metody pracy
 3. Dojrzałość religijna:
  • Wspieranie dojrzałości religijnej
  • Skutki i zagrożenia niedojrzałości religijnej
 4. Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym
  • Specyfika pracy
  • Formy i metody pracy

Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: mgr Angelika Szczepanik

Warsztaty: wykorzystanie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności zdobytych podczas całości Studium Logoterapii

 1. Praca na poszczególnych przypadkach:
  • Nawiązywanie kontaktu
  • Diagnoza problemowa
  • Poznanie oczekiwań pacjenta
  • Wyznaczenie celu terapii
  • Plan terapii
  • Wykorzystywanie technik Logoterapeutycznych
  • Wykorzystywanie metod Logoterapeutycznych
  • Prowadzenie procesu terapeutycznego w nurcie Logoterapii

Podsumowanie zajęć

Zjazd XII

Dzień 1. Sobota godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: dr Lilia Suchocka, mgr Angelika Szczepanik

 1. Ewaluacja zajęć
 2. Końcowy egzamin teoretyczny
  • Odpowiedź ustna dotycząca wybranej tezy egzaminacyjnej

Dzień 2. Niedziela godz. 9:00 - 17:00

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, dr Lilia Suchocka

 1. Egzamin praktyczny:
  • Superwizyjne referowanie wcześniej przygotowanego studium przypadku
 2. Uroczyste zakończenie
  • Informacja o ilości uzyskanych punktów z obu części egzaminu
  • Rozdanie dyplomów i suplementów

Bloki tematyczne

Wykłady

 1. Wprowadzenie do Logoterapii V.E. Frankla
 2. Podstawy teoretyczne Noo-psychoterapii K. Popielskiego
 3. Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji
 4. Specyfika poczucia sensu życia
 5. Problemy egzystencjalne: diagnoza i psychoterapia
 6. Problematyka wartości w Logoterapii
 7. Podstawy psychologii klinicznej w praktyce Logoterapeutycznej
 8. Poradnictwo noetycznie zorientowane
 9. Problematyka nerwic
 10. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z osobami uzależnionymi
 11. Logoterapia i noo-psychoterapia w krótkoterminowej terapii par
 12. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem oraz po próbach samobójczych
 13. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z traumą
 14. Logoterapia i noo-psychoterapia w Interwencji kryzysowej
 15. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z pacjentem psychoonkologicznym
 16. Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z pacjentami przewlekle chorymi
 17. Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym
 18. Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii

Warsztaty

 1. Podstawy pracy indywidualnej z pacjentem
 2. Metody psychoterapeutyczne
 3. Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla
 4. Metody autorskie K. Popielskiego
 5. Noo-drama jako metoda pracy z pacjentami
 6. Wizualizacja w psychoterapii
 7. Dialog motywujący
 8. Coaching
 9. Testy egzystencjalne

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna podstawy i założenia Logoterapii i Noo-psychoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatycznej oraz w pracy z problemami natury egzystencjalnej

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna podstawy wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna zasad prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zna metody logoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

Umiejętności

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi stosować i interpretować metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada umiejętność integralnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatyczne
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi stosować metody psychoterapeutyczne w pracy z problemami natury egzystencjalnej
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada zdolność wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę psychoterapeutyczną
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Posiada umiejętność prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Implikuje metody logoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

Kompetencji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi kontrolować emocje, być opanowanym, spokojnym, przewiduje skutki podejmowanych działań oraz ponosić za nie odpowiedzialność
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Jest uważny na potrzeby i wypowiedzi klientów
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Przestrzega zasad kultury i etyki zawodu
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Potrafi korzystać ze swoich specjalistycznych umiejętności logoterapeutycznych kierując się dobrem pacjenta

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności