Kodeks Etyczny Logoterapeuty

Wpis na listę członków Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki zobowiązuje Logoterpautę do przestrzegania poniższych zasad Kodeksu Etycznego.

Preambuła

Logoterapia zalicza się do grona metod psychoterapii, wchodząc tym samym w poczet dyscyplin, w których centralne miejsce zainteresowania i podejmowanych oddziaływań zajmuje człowiek. Ze względu na ten czynnik, fundamentalne założenia Kodeksu Etycznego Logoterapeuty PTLiNPS są spójne z normami zawartymi w kodeksach etyczno-zawodowych, którymi kierują się w swej pracy Psycholodzy i Psychoterapeuci.

Logoterapeuta jako specjalista

 • Logoterapeuta szanuje godność i wartość jednostki jako człowieka, dążąc tym samym do zachowania i ochrony fundamentalnych jego praw.
 • Logoterapeuta zobligowany jest do stałego rozwoju zawodowego oraz osobistego, a także do wykorzystywania zdobytej wiedzy i kompetencji w pracy z pacjentem.
 • Relacje pomiędzy Logoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku, wynikającym z jedności wartości oraz celów.
 • Logoterapeuci korzystają ze swoich specjalistycznych umiejętności wyłącznie w celach spójnych z założeniami logoteorii kierując się dobrem pacjenta.
 • Logoterapeuta jest przedstawicielem grupy zawodów zaufania społecznego, w związku z czym w swej pracy logoterapeutycznej zobowiązany jest do przestrzegania norm Kodeksu Etycznego, które określają zasady postępowania specjalisty w odniesieniu do następujących obszarów: I Odpowiedzialność; II Kompetencje i Profesjonalizm; III Tajemnica Zawodowa; VI Dobro Klienta; V Stosunki Pomiędzy Specjalistami; VI Reklama, Badania, Publikacje i Wystąpienia.

I Odpowiedzialność

Zasada generalna:

Świadcząc usługi logoterapeutyczne, specjaliści dbają o utrzymanie najwyższych standardów zawodowych, przyjmując tym samym odpowiedzialność za konsekwencje swoich czynów.

 1. Logoterapeuta jest świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności zarówno względem pacjentów jak i całego społeczeństwa. Jest ostrożny w sytuacjach, które mogą doprowadzić do nadużycia jego wiedzy i wpływu.
 2. Logoterapeuta z góry jasno tłumaczy i wyjaśnia klientom wszystkie kwestie dotyczące ich współpracy terapeutycznej. Unika takiego typu relacji, które mogłyby ograniczyć jego obiektywność i/lub sprowokować konflikt interesów.
 3. Jako członkowie różnego rodzaju organizacji, Logoterapeuci pozostają odpowiedzialni jako jednostki w stosunku do standardów zawodowych.
 4. Logoterapeuta przed rozpoczęciem pracy z klientem powinien poinformować go o ewentualnym ryzyku związanym ze stosowanymi przez niego metodami pracy oraz o istniejących metodach alternatywnych. W przypadku, gdy Logoterapeuta nie jest w stanie udzielić klientowi odpowiedniej pomocy, kieruje go do innego specjalisty.
 5. Logoterapeuta nie powinien pozostawać obojętny wobec odstępstw/złamania norm etycznych przez innych logoterapeutów. Dysponując wiedzą o nieetycznym postępowaniu kolegi powinien podjąć próbę przekonania go o niewłaściwości podejmowanych przez niego działań. W przypadku nieskuteczności podjętej interwencji, Logoterapeuta zgłasza sprawę do zarządu PTLiNPS.

II Kompetencje i Profesjonalizm

Zasada generalna:

Logoterapeuci zobowiązani są do utrzymywania wysokich standardów kompetencyjnych. Uznają również granice własnych kompetencji, świadcząc w sposób profesjonalny usługi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, które potwierdzone są odpowiednim dokumentem lub zawodowym doświadczeniem. Logoterapeuci stale wzbogacają swoją wiedzę oraz podnoszą umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

 1. Logoterpauci w sposób właściwy reprezentują posiadane kompetencje, wykształcenie, doświadczenie i ukończone kursy/szkolenia. Jako udokumentowane kwalifikacje, wynikające z wykształcenia lub szkoleń zawodowych, traktują tylko te stopnie lub kwalifikacje, które uzyskali od renomowanych instytucji edukacyjnych i/lub instytucji akredytowanych przez Viktor Frankl Institute Vienna. Zapewniają, że w dostateczny sposób spełniają minimalne standardy zawodowe, jakie zostały ustanowione przez PTLiNPS. Szanują również inne źródła zdobytego doświadczenia, edukacji oraz odbytych szkoleń.
 2. Jako praktycy Logoterapeuci wykonują swe obowiązki w sposób rzetelny z należytym przygotowaniem tak, by pełnić je na możliwie najwyższym poziomie.
 3. Logoterapeuta występujący w roli nauczyciela lub trenera utrzymuje najwyższy poziom kształcenia a przekazywane przez niego informacje odnoszą się do bieżącej wiedzy naukowej dotyczącej omawianych zagadnień i prezentowane są w sposób obiektywny, pełny i dokładny.
 4. Logoterapeuci są świadomi istniejących różnic międzyludzkich, które mogą wynikać m.in. z wieku, płci, pochodzenia itp. Uznając te różnice stosują w swej pracy odpowiednio dostosowane metody i techniki pomocy.
 5. Logoterapeuci mają świadomość, wpływu osobistych problemów i konfliktów na jakość podejmowanej pracy. Uwzględniając ten czynnik powstrzymują się od podejmowania jakichkolwiek działań, przy których ich sprawy osobiste mogłyby negatywnie rzutować na efektywność pracy lub doprowadzić do wyrządzenia szkody klientom, kolegom, czy innym jednostkom. (W przypadku podjęcia przez Logoterapeutę tego typu działania jest on zobligowany, w chwili uświadomienia sobie osobistych problemów, do zasięgnięcia odpowiedniego wsparcia (np. superwizja, wsparcie psychologiczne lub terapia własna), celem ich przepracowania i określenia czy i w jakim zakresie jest on sam w stanie świadczyć w tym czasie profesjonalne usługi zawodowe).
 6. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Logoterapeuci regularnie odbywają superwizję swojej pracy.

III Tajemnica Zawodowa

Zasada generalna:

Logoterapeuci są zobowiązani do poszanowania poufności informacji, otrzymanych od klientów. Informacje te mogą zostać przez nich ujawnione wyłącznie za zgodą klienta, który ich udzielił (lub jego upoważnionego reprezentanta) lub w sytuacjach, w których zatajenie informacji wiąże się z wyraźnym zagrożeniem dla klienta lub innych osób. Zgodę na ujawnienie informacji klient udziela Logoterapeucie na piśmie.

 1. Logoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej i poszanowania poufności przekazywanych mu przez klientów informacji.
 2. Logoterapeuci chcąc zaprezentować na forum publicznym w jakiejkolwiek formie (wykład, artykuł, itp.) uzyskane w trakcie pracy osobiste informacje klienta zobowiązani są uprzednio do otrzymania zgody lub dostatecznego utajenia wszelkich informacji, które pozwoliłyby na identyfikację osoby.
 3. W przypadku nieobecności Logoterapeuty w placówce, w której się trudni ma on obowiązek zabezpieczenia wszelkiego rodzaju dokumentacji swoich klientów przed możliwością jej ujawnienia.
 4. Pracując z osobami małoletnimi, Logoterapeuci troszczą się o ochronę ich interesów, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Osoby te w kontakcie z Logoterapeutą mają takie same prawa jak osoby dorosłe, w związku z czym Logoterapeuta powinien respektować ich decyzje w zakresie kontaktów z nim.

IV Dobro Klienta

Zasada generalna:

Logoterapeuci w swej pracy kierują się przede wszystkim dobrem swoich klientów. Informują klientów w pełnym zakresie odnośnie celu oraz istoty wszelkich podejmowanych działań związanych ze świadczonymi usługami.

 1. Logoterapeuci unikają wykorzystywania zaufania swoich klientów i ich zależności a także relacji o niejednoznacznym charakterze, mogących doprowadzić do zmniejszenia ich obiektywności i zdolności świadczenia profesjonalnych usług.
 2. Logoterapeuta odpowiedzialny jest za wytłumaczenie klientowi (i w przypadku gdy klientem jest osoba małoletnia – jego opiekunom) charakteru relacji terapeutycznej oraz dbania o utrzymanie wyznaczonych dla tej relacji granic.
 3. Logoterapeuta nie przyjmuje honorariów za odesłanie klienta do innego specjalisty lub ośrodka.
 4. Zakończeniem relacji logoterapeutycznej jest moment, w którym został osiągnięty zamierzony cel terapeutyczny lub jest dostatecznie jasne, że klient nie wynosi z tej relacji korzyści lub na prośbę klienta. W dwóch ostatnich przypadkach Logoterapeuta oferuje klientowi pomoc w znalezieniu alternatywnych możliwości kontynuowania terapii.

V Stosunki Pomiędzy Specjalistami

Zasada generalna:

Logoterapeuci uznają i szanują kompetencje oraz obowiązki swoich kolegów Logoterapeutów, psychoterapeutów, psychologów, lekarzy oraz innych specjalistów.

 1. Logoterapeuci uznają obszary kompetencji zawodów pokrewnych i kierując się dobrem swoich klientów korzystają z możliwości kontaktu i dostępu do innych specjalistycznych, profesjonalnych, technicznych oraz administracyjnych usług. Brak posiadania formalnych relacji ze specjalistami pokrewnych zawodów nie jest podstawą do zwolnienia ich z odpowiedzialności zapewnienia klientom możliwie najlepszych usług wsparcia.
 2. Ze względu na wspólne wartości i jednakowe dla specjalistów cele, które opierają się na dobru i pomocy klientom, relacje Logoterapeutów pomiędzy innymi Logoterapeutami oraz profesjonalistami opierają się na wzajemnym szacunku i koleżeństwie.
 3. Krytyczna ocena działalności innych specjalistów i kolegów Logoterapeutów nie powinna posiadać charakteru deprecjonującego osobę. Nie może również pod żadnym pozorem służyć do rozgrywek osobistych. Logoterapeuta powinien dbać o zachowanie zaufania społecznego wobec jego zawodu, powstrzymując się tym samym od wydawania ocen wobec innych specjalistów w obecności osób postronnych.

VI Reklama, Badania, Publikacje i Wystąpienia

Zasada generalna:

Każdego rodzaju przedsięwzięcia publiczne (ogłoszenia usług, wystąpienia, reklamy, działalność promocyjna, publikacje, badania) powinny opierać się na przekazywaniu informacji prawdziwych, aktualnych i obiektywnych w sposób dokładny i rzetelny. Podejmując się przeprowadzenia badań, Logoterapeuta kieruje się przede wszystkim wymiarem ich przydatności dla rozwoju wiedzy nauki (nie podejmuje działań służących zaspokojeniu wyłącznie własnej ciekawości), troszcząc się jednocześnie o godność i dobro uczestników badania.

 1. W celu ogłaszania i reklamowania świadczonych usług, Logoterapeuci przedstawiają swoje dane i posiadane kompetencje w sposób obiektywny i dokładny, zgodnie z prawdą, poświadczając kwalifikacje i umiejętności, którymi dysponują odpowiednimi dokumentami.
 2. Prezentując swoją ofertę (np. na stronie internetowej) Logoterapeuta dba o estetykę, przejrzystość i jasność przekazu. Poza informacjami dotyczącymi oferowanych usług i kompetencji specjalisty, powinien przedstawiać on również takie dane jak cennik, adres, kontakt, czy godziny pracy, aby klient od samego początku miał dostęp do najistotniejszych dla niego informacji.
 3. Udzielając wypowiedzi dla szerszej publiczności za pośrednictwem Internetu, gazet, telewizji lub radia, Logoterapeuta dba, aby materiał został sporządzony wcześniej oraz zatwierdzony przez niego przed publikacją.
 4. Logoterapeuci związani z rozwojem i/lub promocją produktów przeznaczonych dla sprzedaży komercyjnej (np. pisanie i wydawanie książek naukowych), starają się w miarę możliwości zagwarantować ich profesjonalność, rzetelność i akceptowalność pod względem naukowym i etycznym.
 5. Logoterapeuci unikają wystąpień w ogłoszeniach komercyjnych, gdy ich udział opiera się wyłącznie na ich identyfikacji jako specjalistów, celem uzyskania z nich osobistych korzyści.
 6. Logoterapeuci odpowiadają za rozwój i należytą prezentację dyscypliny logoterapii i oferowanych usług, W związku z tym przedstawiane przez nich produkty i publikacje powinny być prezentowane w sposób uczciwy i dokładny, a nie przejaskrawiony czy powierzchowny.
 7. W ogłoszeniach i reklamach (skierowanych do przyszłych uczestników badań), zawierających usługi logoterapeutyczne będące zachętą do uczestnictwa w badaniu, Logoterapeuci powinni w sposób zrozumiały wyjaśnić wszystkie aspekty oferty oraz zobowiązania niezbędne do akceptacji przez uczestników.
 8. Indywidualne usługi logoterapeutyczne prowadzone są wyłącznie w kontekście profesjonalnej logoterapeutycznej relacji.
 9. Udzielając osobistej porady za pośrednictwem forów internetowych, komentarza w magazynach, radiu i innych formach nie bezpośredniego kontaktu z klientem, Logoterapeuta korzysta z najbardziej aktualnych i odpowiednio wybranych informacji, wykazując najwyższy poziom profesjonalnego osądu.
 10. Prawo do publikacji posiadają osoby, mające istotny wkład w jej powstanie. W przypadku publikacji wielu autorów, ich nazwiska powinny zostać wymienione kolejno z właściwym poszanowaniem stosunku wykonanej pracy: jako pierwszych wymienia się autorów, których wkład w powstanie publikacji był największy.
 11. Podejmując się przeprowadzenia badań naukowych, na Logoterapeucie spoczywa odpowiedzialność za wybór odpowiedniego tematu badań, wyboru metod, analizy, właściwej interpretacji i przedstawienia wyników. Publikując raport ze zrealizowanych badań, Logoterapeuta nigdy nie zataja danych, które nie potwierdzają założonych przez niego hipotez, uznając tym samym możliwość istnienia alternatywnych wyjaśnień jego odkryć.
 12. Przymierzając się do wyboru grupy badanych osób, jednym z głównych aspektów, którymi kieruje się Logoterapeuta jest dobro jednostki. Jest on zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ostrożności, w celu zabezpieczenia praw osób badanych.
 13. Logoterapeuta występujący w roli badacza zawsze gwarantuje i przyjmuje na siebie odpowiedzialność przestrzegania wytyczonych standardów etycznych przez siebie, swoich współpracowników oraz innych osób zaangażowanych w badanie.
 14. Logoterapeuta występujący w roli badacza przed rozpoczęciem badania ustala z osobą badaną klarowne i uczciwe zasady dotyczące ich współpracy (rodzaj zobowiązań, zakres odpowiedzialności, itp.), których zobowiązany jest dotrzymać.
 15. W sytuacji, gdy wymagania metodologiczne badania związane są z koniecznością zatajenia lub zafałszowania części danych, Logoterapeuta bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 1. określenie konieczności zastosowania wybranych metod wobec spodziewanych wartości (naukowych, rozwojowych, edukacyjnych) badania; 2. ocenę czy zatajenie lub zafałszowanie części procedury badania jest jedyną i konieczną opcją dla spodziewanych wyników; 3. gwarancję dostarczenia badanym wystarczających wyjaśnień związanych z ich uczestnictwem w badaniu.
 16. Logoterapeuta szanuje prawo i wolność jednostki do odmówienia uczestnictwa lub zrezygnowania z udziału w badaniu w dowolnym momencie jego trwania. Jest on również zobowiązany do poinformowania uczestnika o posiadaniu takiej możliwości.
 17. Logoterapeuta kierując się w swej pracy dobrem jednostki jest zobligowany do ochrony uczestnika swojego badania przed niedogodnościami (zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi), szkodą i niebezpieczeństwem, które mogą pojawić się podczas sytuacji badania. Jeśli zaistnieje ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji, badacz ma obowiązek poinformować o tym badanego.
 18. Wszelkie dane uczestnika uzyskane w czasie badania, są informacjami poufnymi jeżeli uprzednio nie ustanowiono inaczej.

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.