Rekomendacja Towarzystwa

Uzyskaj status wybitnego specjalisty

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Uzyskanie rekomendacji

 1. Rekomendacje przyznajemy wyłącznie członkom Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki,
 2. O rekomendacje ubiegać się może wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe (przynajmniej na poziomie magisterskim) oraz posiada udokumentowane kwalifikacje, wynikające z wykształcenia lub ukończonych szkoleń z zakresu Logoterapii, uzyskane od instytucji akredytowanych przez Viktor Frankl Institute Vienna.
 3. Na wniosek zainteresowanego po 5 latach przeprowadzana jest weryfikacja pracy rekomendowanego specjalisty. W zależności od wyników weryfikacji, rekomendacja zostaje przedłużana na kolejne 5 lat lub anulowana.
 4. Po upływie ważności rekomendacji, specjalista może złożyć wniosek o odnowienie rekomendacji.

Utratę rekomendacji powodują

 1. Ustanie członkostwa - skreślenie z listy członków PTLiNPS przez Zarząd Towarzystwa na skutek nie przestrzegania Kodeksu Etycznego.
 2. Skreślenie członka PTLiNPS posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki jest równoznaczne z zawieszeniem jego rekomendacji i zaniechaniem publikowania nazwiska na internetowej liście rekomendowanych specjalistów Logoterapii.
 3. Rekomendowany specjalista może również dobrowolnie zrezygnować z rekomendacji składając do Zarządu Towarzystwa stosowne pismo.
 4. Rekomendowany specjalista chcąc przedłużyć posiadaną rekomendację powinien złożyć wniosek o odnowienie jej ważności przed upływem wyznaczonego terminu. Niezłożenie wniosku o odnowienie ważności rekomendacji skutkuje jej wygaśnięciem.

Warunki otwarcia procesu aplikacji na rekomendację I stopnia

 1. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego o otwarcie aplikacji.
 2. Ukończone studia wyższe (przynajmniej na poziomie magisterskim), przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne, psychiatryczne lub psychoterapeutyczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin kwalifikacyjny przed Komisją.
 3. Posiadany Certyfikat Logoterapii wydany przez instytucje akredytowane przez Viktor Frankl Institute Vienna.
 4. Udokumentowane minimum 100 godzin superwizji, odbytej po uzyskaniu Certyfikatu Logoterapii.
 5. Rekomendacja certyfikowanego superwizora Logoterapii.
 6. Udokumentowana praca terapeutyczna (minimum 2 lata pracy w nurcie Logoterapii, w tym co najmniej rok samodzielnie).
 7. Spis wydanych publikacji i artykułów naukowych w zakresie Logoterapii wymagane minimum 3 publikacje).
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za otwarcie procedury aplikacyjnej.

Warunki otwarcia procesu aplikacji na rekomendację II stopnia

 1. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego o otwarcie aplikacji.
 2. Ukończone studia wyższe (przynajmniej na poziomie magisterskim), przy czym osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne, psychiatryczne lub psychoterapeutyczne powinny przed przystąpieniem do procedury zdać egzamin kwalifikacyjny przed Komisją.
 3. Posiadany Certyfikat Logoterapii wydany przez instytucje akredytowane przez Viktor Frankl Institute Vienna.
 4. Udokumentowane minimum 100 godzin superwizji, odbytej po uzyskaniu rekomendacji I stopnia.
 5. Rekomendacja certyfikowanego superwizora Logoterapii.
 6. Udokumentowana praca terapeutyczna (minimum 5 lat pracy w nurcie Logoterapii, w tym co najmniej 3 lata samodzielnie).
 7. Spis wydanych publikacji i artykułów naukowych w zakresie Logoterapii (wymagane minimum 6 publikacji).
 8. Certyfikaty lub zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach z zakresu Logoterapii.
 9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za otwarcie procedury aplikacyjnej.

Przedłużenie/Odnawianie ważności rekomendacji

 1. Rekomendacja zarówno I jak i II stopnia ważna jest przez 5 lat od daty zatwierdzenia przez Zarząd PTLiNPS.
 2. Rekomendowany specjalista chcąc przedłużyć posiadaną rekomendację powinien złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności przed upływem wyznaczonego terminu.
 3. Opłata za proces przedłużenia ważności rekomendacji wynosi 12,5% opłaty otwarcia aplikacji.
 4. Niezłożenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu przed upływem terminu jego ważności powoduje jego wygaśniecie.
 5. Logoterapeuta w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: wniosek, zawierający informacje o:
  - aktualnej działalności terapeutycznej w zakresie Logoterapii
  - uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach oraz warsztatach z zakresu Logoterapii
  - odbyciu w tym czasie superwizji, (zaświadczenie powinno zawierać: nazwisko osoby superwizującej, ilość godzin oraz formę superwizji)
 6. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja.
 7. Od negatywnej decyzji Komisji przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i trybie analogicznym do procedury certyfikacyjnej.
 8. Opłata za proces odnowienia ważności rekomendacji wynosi 25% opłaty otwarcia aplikacji.

Kserokopie wymaganych dokumentów można przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Email: kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres: ul. Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin

Płatności

Należności finansowe wobec Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki należy wpłacać dokonując przelewu na podane konto w tytule wpisując rodzaj opłaty.

Opłata certyfikacyjna za II Stopień Rekomendacji stanowi 45% średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2019 roku 5.104,46 zł. brutto
- procedura rekomendacji I Stopnia 1 015,15 zł
- procedura rekomendacji II Stopnia 2 030,25 zł
- odnowienie ważności certyfikatu 507,56 zł
- przedłużenie rekomendacji 253,78 zł

Dane do przelewu

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki
ul. Farmaceutyczna 13,
20-706 Lublin
PLN: 35160014621883537610000001
EUR: 08160014621883537610000002

Dokumenty

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Spis wydanych publikacji I artykułów naukowych w zakresie Logoterapii

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Wniosek o odnowienie rekomendacji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Wniosek o przedłużenie rekomendacji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie o odbyciu 100 godzin superwizji

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie o posiadaniu 2 letniego stażu pracy terapeutycznej

Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki Zaświadczenie o posiadaniu 5 letniego stażu pracy terapeutycznej

Telefon

+48 573 178 233

Email

kontakt@towarzystwologoterapii.pl

Adres

ul. Farmaceutyczna 13,
Lublin 20-706

KRS 0000769231

NIP 7123381316

REGON 382448204

Copyright © Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki 2019-2023

Polityka prywatności

Strona została stworzona przez Miauketing sp z o.o.